Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Cégformától független adatok

A különböző kiadmányokban cégformáktól független adatokat a következő rovatok tartalmaznak:

Rovat száma A rovat tartalmának leírása
1. Általános adatok
A rovat a cégforma megnevezését, a bejegyzés és az esetleges törlés hatályossági dátumát valamint (ha van) megjegyzést tartalmaz.
2. A cég elnevezése
A cég elnevezése a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját fejezi ki. A cég elnevezése vezérszót is tartalmazhat. A vezérszó olyan kifejezés vagy mozaikszó, amely a cégnévben az első helyen áll és elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. Külföldi cég magyarországi fióktelepe, valamint külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a vállalkozás nevét a cégnévben fel kell tüntetni.
3. A cég rövidített elnevezése
A cég rövidített elnevezése vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.
4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i)
A cég idegen nyelvű elnevezése értelemszerűen megegyezik a magyar nyelvű elnevezéssel betartva az idegen nyelv helyesírási szabályait.
5. A cég székhelye
A cég székhelye a központi ügyintézés helye.
6. A cég telephelye(i)
A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a cég székhelyével azonos közigazgatási területen van.
7. A cég fióktelepe(i)
A cég fióktelepe a cég azon telephelye, amely a cég székhelyétől közigazgatásilag eltérő helyen van.
8. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte
Az alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, létesítő okirat elfogadásának kelte.
9. A cég tevékenységi köre(i)
A cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi körök.
10. A működés befejezésének időpontja
Meghatározott időtartamra alapított cég esetében a működés befejezésének időpontja.
11. A cég jegyzett tőkéje
A cég jegyzett tőkéjének összege, pénzneme.
12. A cégjegyzés módja
A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén úgy is lehet rendelkezni, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illet meg, vagy hogy az egyik aláíró mindig meghatározott személy. Ugyanaz a személy csak egyféle módon jegyezheti a céget. A cégjegyzési jog korlátozható, a korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
13. A képviseletre jogosult(ak) adatai
A képviseletre jogosultak adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
14. A könyvvizsgáló(k) adatai
A könyvvizsgáló(k) adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
15. A felügyelőbizottsági tagok adatai
A felügyelőbizottsági tagok adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.
16. A jogelőd cég(ek) adatai
Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) neve és cégjegyzékszáma .
17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele
Tartalmazza a magyar, illetve külföldi részvétellel működő cég esetében az érintett állam(ok) betűjelét ; külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetében pedig a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam betűjelét. Az államok betűjeleit a 8/1998. (V. 23.) IM rendelet határozza meg.
18. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja
Kamarai tagság meghatározására szolgáló adat.
19. A társadalombiztosítási folyószámla száma
A társadalombiztosítás által meghatározott folyószámla szám, a cég társadalombiztosítási azonosítója.
20. A cég statisztikai számjele
A cégnek a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott azonosítója.
21. A cég adószáma
A cégnek az adóhatóság által meghatározott azonosítója.
22. A jogutód cég(ek) adatai
Átalakulás folytán létrejött jogutód cég(ek) neve és cégjegyzékszáma .
23. A cég működésének felfüggesztése
A működés felfüggesztésének kezdete és vége.
24. A cég megszűntnek nyilvánítása
A megszűntnek nyilvánítás dátuma.
25. A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának dátuma.
A megszűnés elhatározásának kelte.
26. Végelszámolás kezdete és befejezése
A végelszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.
27. Csődeljárás
A csődeljárás kezdetének és végének kelte.
28. Felszámolás
A felszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.
29. Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai.
Tartalmazza a szóban forgó végzés számát, a per ügyszámát, illetve a perindítás és a per befejezésének dátumát.
30. A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai.
Tartalmazza a létesítő okirat dátumát, a per ügyszámát, illetve a perindítás és a per befejezésének dátumát.
31. A társasági határozat felülvizsgálata iránti per adatai.
Tartalmazza a a cég által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítást, a per ügyszámát és a per befejezésének dátumát.
32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma.
Tartalmazza a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények nevét és székhelyét.
33. A bírósági végrehajtás adatai.
Tartalmazza a végrehajtás elrendelésének időpontját, a végrehajtás ügyszámát, és a végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszámát.
34. A biztosítási intézkedés adatai.
Tartalmazza a biztosítási intézkedés időpontját, a biztosítási intézkedés ügyszámát, és az intézkedést elrendelő elrendelő bíróság jelzőszámát.
35. A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása.
Tartalmazza a tagot (részvényest) tartalmazó rovat számát, a vagyoni részesedés lefoglalásának időpontját, a végrehajtási ügy számát, a végrehajtást foganatosító végrehajtó nevét és szolgálati helyét.
36. A megszüntetési (hivatalbóli törlési) eljárás adatai.
Tartalmazza a megszüntetési (hivatalbóli törlési) eljárás kezdetét és végét.
37. A büntetőjogi intézkedés adatai.
Tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, a határozatának számát, keltét, a tevékenység korlátozásának tényét és jogerőre emelkedésének napját.
45. A cég elektronikus elérhetősége.
Tartalmazza a cég honlapját, elektronikus kézbesítési címét és elektronikus levélcímét.
46. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai.
Tartalmazza azt, hogy elismert vállalatcsoportba tartozik-e a cég, és ott meghatározó tag-e.
47. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai.
Tartalmazza az elismert vállalatcsoport többi tagjának cégjegyzékszámát, nevét és székhelyét.
48. A közhasznúsági fokozat és jogállás adatai.
Tartalmazza a közhasznúsági fokozatot, illetve jogállást, és annak megszerzésének keltét.
49. A cég cégjegyzékszámai.
Tartalmazza a cég cégjegyzékszámait.
50. A cég központi ügyintézésének helye.
Tartalmazza a cég központi ügyintézésének helyét.
51. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok.
Tartalmazza, hogy a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat, vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat.
52. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai.
Tartalmazza az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatait.
53. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja.
Tartalmazza a cég üzleti évének mérlegfordulónapját.
54. Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló.
Tartalmazza a tulajdonosi joggyakorló szervezet adatait, ha a cégben a Magyar Állam tulajdonos (tag).
55. A képviseletre jogosult személy, vagy minősített többséggel rendelkező tag, vagy az uralkodó tag korlátlanul felelős a cég tartozásaiért.
Tartalmazza a képviseletre jogosult személy vagy a minősített többséggel rendelkező tag adatait, ha az korlátlanul felelős a cég tartozásaiért.
56. A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel a cégnyilvántartásban.
Tartalmazza az Európai Unió azon hivatalos nyelveit, amelyen szerepel a cégiratok fordítása a cégnyilvántartásban.
57. Eltiltás hatálya alatt álló tagra, képviselőre vonatkozó adatok
Tartalmazza azt a tényt, ha a társaság tagja vagy képviselője eltiltás hatálya alatt áll, valamint az eltiltás kezdetét és végét.
58. A kényszertörlési eljárás adatai
Tartalmazza a kényszertörlési eljárás kezdetét és végét.


Microsec adattovábbító szolgáltató